شرایط احراز گواهینامه سلامت آمریکا

شرایط احراز گواهینامه سلامت آمریکا

در سال 2004 انجمن مدیریت اطلاعات سلامت آمریکا (AHIMA)، و اتحاد ملی فناوری اطلاعات سلامت(HIMSS)، کمسیونی (CCHIT) برای تحول بهداشت و درمان با فناوری اطلاعات تشکیل دادند. هدف این کمسیون صدور گواهینامه فناوری اطلاعات سلامت جهت بالا بردن کیفیت مدیریت سیستم اطلاعات بیمارستانی و ایجاد معیارهایی را برای رسیدن به فناوری اطلاعات سلامت تشریح نموده است.

مطالب اخیر