گواهینامه ارزیابی عملکردی نرم افزار اطلاعات بیمارستانی کوثر سلامت

گواهینامه ارزیابی عملکردی نرم افزار اطلاعات بیمارستانی کوثر سلامت

شرکت کوثر سلامت سپاهان در سال 1395 موفق به دریافت گواهی تایید فنی ارزیابی عملکردی نرم افزار سیستم اطلاعات بیمارستانی کوثر سلامت نسخه 2 به شماره20489 گردید.

مطالب اخیر