استقرار شرکت کوثر سلامت در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

استقرار شرکت کوثر سلامت در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

شرکت کوثر سلامت سپاهان مجوز استقرار در مرکز رشد واحدهای فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان را براساس مصاحبه و جمع بندی سیصد و بیستمین جلسه شورای پذیرش و ارزیابی در تاریخ 93/2/16 دریافت نموده است .

مطالب اخیر