گواهینامه سپاس

گواهینامه سپاس

شرکت کوثر سلامت سپاهان طراح و پشتیبانی کننده نرم افزارهای بیمارستانی موفق به دریافت گواهینامه استانداردهای سپاس (سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایران) به شماره گواهی نامه 110/391 مورخ 95/12/15 شده است .

 

مطالب اخیر

مطالب مرتبط