شاخص های ارزیابی سیستم های اطلاعات بیمارستانی

شاخص های ارزیابی سیستم های اطلاعات بیمارستانی

مقدمه

توسعه فناوری اطلاعات سلامت در جامعه امروز انکار ناپذیر بوده و استفاده از این فناوری منجر به تولید محصولات مختلف با قابلیت‌های متنوع، شده است. انتخاب و استفاده از محصولات موجود در کشور برای ذینفعان حوزه سلامت معمولاً وقت‌گیر و هزینه‌بردار بوده و از طرف دیگر استانداردهای مناسبی برای این‌گونه محصولات ارئه نشده است. در نتیجه بر آن شدیم تا با شناسایی محصولات، دسته بندی کارآیی و قابلیت این‌گونه سیستم ها گامی در جهت توسعه سلامت الکترونیکی در کشور برداریم.

محدوده وکاربرد

این مجموعه جهت ارزیابی سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی (HIS) تنظیم شده است. از آنجایی که سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی به عنوان سیستم های پیچیده سازمانی شناخته می شوند، ارزیابی دقیق آنها کار مشکلی خواهد بود. گردآوری فهرستی از کارکردهای مختلف اینگونه سیستم ها معمولا به اختلاف نظر ذینفعان می انجامد. به همین علت در این سند ساختاری برای طبقه بندی قابلیت‌ها ایجاد شده است تا بتوانیم این محصولات را از محورهای مختلف مورد ارزیابی قرار دهیم. از آنجایی که ذینفعان سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی طیف گسترده ای از افراد را شامل می شوند و این طیف گسترده دارای نیازمندی‌ها و سلایق متنوعی می باشند، جمع آوری نیازمندی‌های کارکردی مناسب مشکل بوده و نیاز به یک چهارچوب دارد. در این سند سعی شده است تا اجزاء کارکردی برای یک سیستم اطلاعات بیمارستانی نمونه ارائه شده و درقالب چارچوبی برای سایر مولفه های کارکردی این گونه سیستم ها قرار داده شود. تا ارزیابی را آسان‌تر نماید . از آنجایی که نیازمندی‌های حوزه سلامت در طی زمان تغییر می‌نماید و سیستم های اطلاعاتی موجود بایستی خود را با این تغییرات هم‌راستا نمایند، تغییر و تکمیل فهرست قابلیت‌های کارکردی موجود در این سند اجتناب ناپذیر می باشد. از این‌رو از کلیه ذینفعان، بهره‌برداران و نقش‌آفرینان حوزه سلامت الکترونیکی دعوت می‌گردد تا پیشنهادها و نظرات خود را برای تکمیل چارچوب حاضر به پست الکترونیکی isiri.tc215@behdasht.gov.ir با عنوان«ارزیابی سیستم¬های اطلاعات بیمارستانی» ارسال نمایند.

اجزاء مفهومي :

هر جزء در اصل ارائه دهنده خدمت خاصي است که مي تواند منطبق با قسمتي از ساختار بيمارستان بوده و یا به عنوان بخشی از سیستم ارائه دهنده خدمت باشد. وظايف هر جزء مشخص بوده و شناخت ارتباطات بين اجزاء تعیین مي کند که نيازمنديهاي کاربردي هر جزء چگونه مي تواند باشد. اجزاء به صورت قرار دادي به دو صورت زير تقسيم بندي و نام گذاري مي گردند:

اجزاء سازماني :

اجزايي هستند که با قسمت مشخصي از بيمارستان به طور معمول قابل انطباق مي باشند. اين اجزاء معمولا به صورت يک سيستم اطلاعاتي (Information System) جداگانه با کارکرد هاي مخصوص به خود در نظر گرفته مي شوند(شکل 1).

اجزاء سرويس دهنده :

اجزاء سرويس دهنده در قسمت خاصي از بيمارستان استفاده نمي شوند ممکن است در اجزاء سازماني گوناگون قرار داشته باشند و کارکرد ها و سرويسهاي مخصوصي را ارائه مي دهند. شکل 2 ارتباطات بین این اجزاء را نشان می دهد. این اجزاء مي توانند هم به صورت سيستم اطلاعاتي (Information System) و هم به صورت سرويس دهنده خدمت (Service Provider) باشند. معمولا هر جزء سرويس دهنده با يک يا چندين جزء سازماني در ارتباط مي باشد. ممکن است يک جزء سرويس دهنده ارتباط دهنده دو جزء سازماني باشد. از طرف دیگر معمولا يک جزء سازماني از چندين جزء سرويس دهنده که به صورت يکچارچه کار مي کنند تشکيل شده است.

اجزاء سازماني عبارتند از:

• Admission Information System ( سيستم اطلاعات پذيرش )
• Outpatient Information System ( سيستم اطلاعات بيماران سرپايي )
• Hospital Ward Information System ( سيستم اطلاعات بخشهاي بيمارستاني )
• Pharmacy Information System ( سيستم اطلاعات داروخانه )
• Outpatient Information System ( سيستم اطلاعات بيماران سرپايي )
• Laboratories Information System ( سيستم اطلاعات آزمايشگاه )
• Radiology Information System ( سيستم اطلاعات راديولوژي )
• Operating Room Information System ( سيستم اطلاعات اتاق عمل )
• Medical Document Information System ( سيستم اطلاعات مدارک پزشکي )
• Discharge Information System ( سيستم اطلاعات ترخيص )
• Accounting System ( سيستم اطلاعات حسابداری )
• Hospital Nutrition System(سیستم اطلاعات تغذیه)

اجزاء سرويس دهنده عبارتند از:

• Electronic Medical Record ( پرونده الکترونيک پزشکي )
• Outpatient Information System ( سيستم اطلاعات بيماران سرپايي )
• Electronic Nursing Record ( پرونده الکترونيک پرستاري )
• Personnel Staffing and Scheduling Information System ( سيستم اطلاعات پرسنلي )
• Decision Support Systems, Management ( سيستم هاي کمک در تصميم گيري )
• Terminology Service ( سرويس واژه شناسي )
• Security Service ( سرويس امنيتي )
• Communication Service ( سرويس ارتباطي )
• Telemedicine Service ( سرويس دورا پزشکي )
• Resource Management Information System ( سيستم اطلاعاتي مديريت منابع )

ارتباطات اجزاء و نيازمنديهاي کاربردي براي اجزاء:

با استفاده از اجزاء سازماني و اجزاء سرويس دهنده و ارتباطات آنها نيازهاي کاربردي براي هر جزء استخراج مي گردد. و در اين ساختار قرار مي گيرد. بدين صورت ساختار درختي بر اساس اجزاء پديد مي آيد. اين ساختار به علت طبقه بندي نيازها قابليت زيادي براي توسعه خواهد داشت. اين نيازمنديها ارتباط نزديکتري با سازندگان سيستم هاي اطلاعات بيمارستاني برقرار مي کنند زيرا که بر اساس معماري و اجزائي طبقه بندي شده اند که براي سازندگان قابل فهم و درک مي باشد. با این وجود نباید به این اجزاء به عنوان اجزا و ماژول¬های معماری نرم¬افزار نگاه کرد. اجزاء سازماني و اجزاء سرويس دهنده در دو سطح مختلف قرار دارند. ارتباطات بين اين دو سطح کامل کننده مفهوم سيستم اطلاعات بيمارستاني مي باشد(شکل 3).

روش محاسبه امتیاز برای هر زیر سیستم: جهت ارزیابی سیستم¬های اطلاعات بیمارستانی، 21 زیر سیستم درنظرگرفته شده است که هر یک دارای تعدادی معیار و شاخص جهت ارزیابی عملکرد سیستم اطلاعات بیمارستانی در آن زیر سیستم می¬باشد.

همچنین برای هرشاخص، وزنی در بازه 1 تا 30 در نظر گرفته شده است که نشان از اهمیت آن شاخص در زیر سیستم مربوطه می¬باشد که در محاسبه امتیاز دریافتی در زیر سیستم، به¬عنوان نسبتی از وزن شاخه اصلی بالاتر در نظر گرفته می¬شود. در این خصوص برای هر شاخص¬ تعیین شده نیز معیار اجباری و یا اختیاری بودن در نظر گرفته شده و در صورتی¬ یک سیستم اطلاعاتی حداقل قابل قبول را کسب می¬نماید که بتواند حداقل امتیاز شاخص¬های اجباری را کسب نماید.

سیستم اطلاعات مدیریت منابع[1]

سیستم های انبارداری در هر سازمانی فرایندهای انبارگردانی سازمان را خودکار میکنند. در بیمارستان نیز انبارهای مختلفی قابل تصور میباشد. مانند انبار دارويي، انبار وسايل مصرفي، انبار تجهيزات پزشکی نمونه هایی از آن می باشد. از آنجایی که اطلاعات مرتبط با انبارگردانی در سایر اجزا استفاده می باشد؛ یکپارچکی این اطلاعات با اطلاعات سایر اجزا در سیستم های اطلاعات بیمارستانی اهمیت دارد. این قسمت در قابلیتهای مربوط به انبارگردانی را نشان می دهد هر چند که در بسیاری از بیمارستانها سیستم جداگانه ای برای این منظور استفاده می شود. با این وجود برای اجتناب از دوباره ثبت نکردن این اطلاعات باید این گونه اطلاعات قابلیت اشتراگ گذاری را داشته باشند.

 

توضیحات T R زير گروه فرعي زيرگروه اصلي
منظور از تعریف انبارهای مختلف امکان تعریف انبارهایی مانند انبار دارویی، انبار وسایل مصرفی، انبار تجهیزات پزشکی و بانک خون می باشد.       قابلیت ثبت اطلاعات کامل پرسنلي
        کارت تايمکس
سيستم قابليت ثبت ورود وخروج پرسنل را وهمچنين قابليت ارائه گزاش حضور و غياب پرسنل بر اساس نياز بخش مالي يا مديريت را داشته باشد.       مکان ثبت ورود و خروج پرسنل[12]
سيستم باید قابليت ثبت شيفتهاي پرسنل وجابجايي آنها را در مواقع نياز و توسط افراد مجار داشته باشد.       امکان ثبت کشيک ها و شيفتها و امکان جابجایی آنها توسط بخش های مسئول
سيستم باید امکان ثبت و درج ماموريتهاي خارج ازبيمارستان پرسنل را با تایید مسئول مربوطه داشته باشد.       امکان ثبت ماموریتهای خارج ازبیمارستان پرسنل
سيستم امكان ثبت مرخصيهاي پرسنل كه شامل استحقاقی روزانه، استحقاقی ساعتی، استعلاجی روزانه وغیره مي باشد را داشته باشد.       امکان ثبت مرخصیهای پرسنل
        امکان ثبت و مدیریت احکام استخدامی
منظور امكان تعريف مواردي مانند شرايط و قوانين جانبازي و حق اشعه مي¬باشد.       پشتیبانی ازشرایط و قوانین خاص کاری
سيستم قابليت گزارش دهي ورود و خروج كاركنان و برنامه شيفت ها را داشته باشد.       قابلیت ارائه گزارش¬های ورود و خروج کارکنان و برنامه شیفت ها

سيستم‌های تصمیم‌یاری[13]

استفاده از رایانه برای کمک در تصمیم گیریها به عنوان یک ابزار جانبی در سیستم های اطلاعات بیمارستانی شناخته می شود. اینگونه سیستم ها طیف گسترده¬ای دارند و یک مورد انتخابی در قابلیت¬های سیستم محسوب می شوند. در این قسمت دو نوع ساده از آن آورده شده است. این دو جزء معمولا در ارتباط با جزء پرونده الکترونیکی سلا مت در بیمارستان می باشند.

 

توضیحات T R زير گروه فرعي زيرگروه اصلي
منابع اطلاعاتی روزآمد مانند کتابخانه¬هاي الکترونيکي، دستورالعمل¬ها و راهنماهای پزشکی و تشخیصی، مستندات و غیره و قابلیت دسترسی مستقیم به پایگاه¬های اطلاعاتی مرتبط از درون سیستم.     وجود منابع اطلاعاتي علمي در دسترس سیستم تصمیم‌یاری تشخیصی
کردن دستورالعمل¬ها و اسناد معتبر در سیستم وجود داشته و دسترسی آنها برای کاربران در بخش¬های مرتبط ممکن باشد.     توانايي دريافت و ذخيره اسناد خارجي جهت کمک در تصمیم گیری  
علائم بالینی بیمار می تواند تشخیص های افتراقی مختلفی را شامل شود، سیستم باید قادر باشد مجموعه این تشخیص ها را به همراه محتمل ترین تشخیص به کاربر نشان دهد. برای مثال بیماری با علایم دل¬درد می¬تواند دارای تشخیص¬های افتراقی آپاندیسیت و یا سنگ کلیه ¬باشد.     قابلیت ارائه تشخیصهای افتراقی و محتمل-تر براساس علائم بالینی بیمار  
نتایج آزمایشات، براساس سن و جنس و عوامل تاثیرگذار دیگر دارای محدوده نرمال متفاوتی است و انحراف از این معیارها می تواند نشانه بیماری خاصی باشد. این مقادیر ثابت هستند و باید اطلاعات آنها در سیستم موجود باشد، نتایج هر آزمایش باید با این مقادیر مقایسه شود و در صورت انحراف از معیار و غیرطبیعی بودن نتیجه باید سیستم با نشان دادن هشدار کاربر آزمایشگاه را مطلع و در پاسخ آزمایش درج نماید.     قابلیت هشدار موردی در موارد غیر طبیعی بودن نتایج آزمایشگاهی  
سیستم باید قابلیت ارائه لیستی از درمانهای رایج را به تفکیک هر تشخیص به کاربر مربوطه ارائه دهد.     دسترسي به درمانهاي رايج يک تشخيص و پروتکلهاي درماني آن  
بسیار اتفاق می افتد که استفاده از دارویی با دارویی دیگر مضرات و عوارض غیرقابل اجتنابی داشته باشد و یا ممکن است مصرف دارو با تغذیه در ارتباط باشد. مثلا مصرف دارویی خاص باید بلافاصله بعد از غذا صورت گیرد و یا استفاده از دارویی باعث منع مصرف ماده غذایی خاصی گردد. در تمام این موارد سیستم باید قادر به ارائه هشدار باشد تا باعث کاهش بروز خطای انسانی و پزشکی (مانند فراموشی کاربر و یا نیاز به آزمایش مجدد و غیره ) گردد.     قابلیت تشخیص تداخلات دارويي و درمانی و هشدار آن
• دارو - دارو
• دارو - آزمايش
• دارو – غذا
• دارو - پروسيجر
سیستم تصمیم‌یاری درمانی
سیستم قابلیت ارائه پیشنهاد دوز مصرفی دارو را براساس پارامترهایی مانند وزن، سطح بدن، نارسایی کلیه داشته و امکان ارائه پیشنهاد درخصوص نحوه و زمان مصرف دارو را داشته باشد مثلا پیشنهاد نماید بیمار باید داروی آنتی هیستامین را روزانه یک عدد بعد از صرف شام مصرف نماید .     قابليت ارائه ميزان مصرف داروها بر اساس بعضي پارامترها و توانایی تبديل واحدها براي مصرف  
در صورت وجود تداخلات دارویی مانند تداخل دو دارو ممکن است کاربر سیستم(مثلا یک پزشک) تشخیص دهد استفاده همزمان این داروها برای بیمار اضطراری بوده و سود استفاده از آن بیشتر از عوارض آن می¬باشد، در این صورت باید کاربرانی با سطح دسترسی خاص بتوانند پیشنهاد سیستم مبنی بر تداخل دارویی را ابطال نمایند (به طور مثال با سطح دسترسی یک پزشک این امکان وجود داشته و یک پرستار دسترسی نداشته باشد). مانند تجویز آنتی بیوتیک برای بانوان باردار.     قابلیت اجازه ابطال تداخلات دارویی بسته به سطح امنيت کاربر  
سیستم باید قابلیت ارائه امکان مطالعات تخصصی شامل مطالعاتی چون تداخلات دارويي، دوزاژ مصرف، طريقه مصرف، ملاحظات پرستاري و غيره را دارا باشد.     امکان استفاده از بانک اطلاعات دارويي براي انجام مطالعات  
در لیست داروهای تجویز شده برای بیمار، درصورت وجود داروی مشابه در داروخانه(داروی ثبت شده در سیستم)، سیستم امکان مقایسه قیمتی این داروها را داشته و به کاربر داروخانه اعلام نماید. به¬طور مثال از یک دارو نمونه داخلی و خارجی وجود دارد که در این صورت بیمار می¬تواند با مشورت پزشک یکی را انتخاب نماید.     قابلیت مقايسه قيمتي داروهاي مشابه  

سرويس واژه شناسي[14]

به¬کارگیری سیستم¬های کدینگ جهت هماهنگی با سازمان¬های بین المللی و یکی کردن درک افراد در تشخیص¬ها و فرآیندهای پزشکی یکی از مهمترین موارد در سیستم¬های اطلاعات بیمارستانی می¬باشد. ضرورت استفاده از سيستمهاي كدگذاري زماني احساس گرديد كه اقلام موجود در يك محيط همگون، از تنوع و فراواني زيادي برخوردار گرديدند تعریف کدهای بومی در سیستم اطلاعات بیمارستانی بلامانع می باشد در صورتی که تعریف آنها مشخص و مبتنی بر استاندارد ISO 2788 و [15]ISO5964 باشد در آینده برای تبادل اطلاعات با سایر سیستم ها امکان نگاشت وجود خواهد داشت. با این وجود توصیه می گردد تا از سیستم های بین المللی در هر حوزه استفاده شود تا در صورت تبادل اطلاعات برون بیمارستانی مشکلی در نگاشت بین سیستم های مختلف پیش نیاید.

 

توضیحات T R زير گروه فرعي زيرگروه اصلي
سیستم باید قادر باشد در ثبت اطلاعات مربوط به تشحیص بیماری از گنجینه واژگان، اصطلاحات و کدهای استاندارد استفاده نماید تا در صورت نیاز به تبادل اطلاعات، درک همگان (کاربران و دیگر سیستم ها) از اطلاعات به آسانی صورت گیرد. بطور مثال سیستم کدینگ ICD-10 برای کدینگ تشخیص¬ها و هم¬چنینIV-DSM- برای تشخیص¬های بیماری¬های روانی       امکان کدينگ تشخيصهاي باليني
یعنی سیستم باید قادر باشد در ثبت اطلاعات مربوط به اقدامات درمانی و دستورات پزشک مربوط به دوره مراقبت از بیمار، از گنجینه واژگان، اصطلاحات و کدهای استاندارد استفاده نماید تا در صورت نیاز به تبادل اطلاعات، درک همگان (کاربران و دیگر سیستم ها) از اطلاعات به آسانی صورت گیرد. به¬طور مثال CPT(Current Procedural Terminology) از استانداردهای جهانی در زمینه اقدامات درمانی می¬باشد.     امکان کدينگ پروسيجر-هاي باليني (اقدامات درمانی)  
علائم بالینی بیمار می تواند تشخیص های افتراقی مختلفی را شامل شود، سیستم باید قادر باشد مجموعه این تشخیص ها را به همراه محتمل ترین تشخیص به کاربر نشان دهد. برای مثال بیماری با علایم دل¬درد می¬تواند دارای تشخیص¬های افتراقی آپاندیسیت و یا سنگ کلیه ¬باشد.     قابلیت ارائه تشخیصهای افتراقی و محتمل-تر براساس علائم بالینی بیمار  
یعنی سیستم باید قادر باشد در ثبت اطلاعات مربوط به آزمایشگاه و آزمایش¬های بیماران از گنجینه واژگان، اصطلاحات و کدهای استاندارد استفاده نماید تا در صورت نیاز به تبادل اطلاعات، درک همگان (کاربران و دیگر سیستم ها) از اطلاعات به آسانی صورت گیرد. بطورمثال در این زمینه استاندارد LOINC برای اقدامات آزمایشگاهی توصیه میگردد.       امکان کدينگ آزمايشات باليني
یعنی سیستم باید قادر باشد در ثبت اطلاعات مربوط به دارو ها از گنجینه واژگان، اصطلاحات و کدهای استاندارد استفاده نماید تا در صورت نیاز به تبادل اطلاعات، درک همگان (کاربران و دیگر سیستم ها) از اطلاعات به آسانی صورت گیرد. به طور مثال، استانداردNDC (National Drug Code) در زمینه کدینگ داروها می¬باشد.       امکان کدينگ داروها
یعنی سیستم باید قادر باشد در ثبت اطلاعات مربوط به علائم بالینی بیمار (مانند درجه تب بیمار) از گنجینه واژگان، اصطلاحات و کدهای استاندارد استفاده نماید تا در صورت نیاز به تبادل اطلاعات، درک همگان (کاربران و دیگر سیستم ها) از اطلاعات به آسانی صورت گیرد. به¬طور مثال در این زمینه استاندارد SNOMED که مربوط به اصطلاحات بالینی است توصیه می گردد.       امکان کدينگ علائم بالینی
به این معنی که برای کدهای استاندارد در حوزه مفاهیم واژه¬شناسی، ضریب تعرفه¬ای نظیر آن عمل تعریف گردد تا در آینده در محاسبات صورتحساب ها و سهم پزشک و متخصصین از آن استفاده گردد. به¬طور مثال در این زمینه استفاده از کدینگ استاندارد California رایج می¬باشد.       امکان تعریف ضریب تعرفه ها (ضریب K) برای مفاهیم واژه شناسی عمل¬ها
سیستم باید قابلیت بروزرسانی سیستم¬های کدگذاری مورد استفاده در سیستم و نگاشت کدهای قبلی را دارا باشد. برای مثال استفاده از کدینگ ICD10 PC5 که از کدینگ های جدید جهانی است و کدینگ مربوط به تشخیص و اقدامات درمانی را شامل می¬گردد.       قابلیت بروزرساني سيستم¬هاي کدگذاري و استفاده از کدینگ¬های جدید جهانی
سیستم باید بتواند با سپاس (سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایران) تعامل داشته باشد که بدین منظور استفاده از کدینگ های سپاس الزامی بوده و سیستم باید از کدینگ¬هایی استفاده نماید که از طریق استانداردهای تبادل پیام امکان تبدیل و درک متقابل از کدها وجود داشته باشد.       قابلیت پشتیبانی از کدینگ¬های استاندارد سپاس(سامانه پرونده الکترونیکی سلامت)

سرويس امنيتي[16]

مدیریت امنیت اطلاعات بخشی از مدیریت اطلاعات است که وظیفه تعیین اهداف امنیت و بررسی موانع سر راه رسیدن به این اهداف و ارائه راهکارهاي لازم را بر عهده دارد. همچنین مدیریت امنیت وظیفه پیاده سازي و کنترل عملکرد سیستم امنیت سازمان را بر عهده داشته و در نهایت باید تلاش کند تا سیستم را همیشه روزآمد نگه دارد. سرویس امنیت سرویسی است که در ارتباط با تمام اجزاء این چارچوب بوده و به صورت یکپارچه عمل میکند . ورود هر کاربری به هر جزء از طریق این سرویس فراهم میاید. مگر اینکه اجزاء خارج از حوزه سیستم باشند که دراین صورت انتقال پیام با استفاده از سرویس امنیتی صورت می¬گیرد.

 

توضیحات T R زير گروه فرعي زيرگروه اصلي
به عنوان مثال محدود کردن دسترسی کاربران مختلف بر اساس مکان و زمان دسترسی آنها به سیستم     امکان ارائه سطح دسترسی بر اساس لایه بندی اطلاعات جهت حفظ اطلاعات با ارزش سطوح دسترسي طبقه بندي شده
بر اساس نوع کاربر (کاربر معمولی، مدیر، مدیر ارشد و ...) به آنها نام کاربری و رمز عبور تخصیص یابد و بر اساس پروفایل¬های تخصیص داده شده سطوح دسترسی مختلف تعریف گردد.     قابلیت ارائه هويت کاربري با قرار دادن نام کاربری و رمز ورود با توجه به سطح دسترسی کاربر  
کاربر امکان تغییر رمز عبور خود را در هر زمانی داشته باشد.     قابلیت تنظيم مجدد رمزعبور در زمان استفاده از رمز عبور  
      قابلیت ایجاد یک پرونده اطلاعات شخصی[17] که شامل مشخصه هاي مورد نياز کاربر براي تعيين سطح امنيت سيستم باشد  
یعنی سیستم باید قادر باشد در ثبت اطلاعات مربوط به دارو ها از گنجینه واژگان، اصطلاحات و کدهای استاندارد استفاده نماید تا در صورت نیاز به تبادل اطلاعات، درک همگان (کاربران و دیگر سیستم ها) از اطلاعات به آسانی صورت گیرد. به طور مثال، استانداردNDC (National Drug Code) در زمینه کدینگ داروها می¬باشد.       امکان کدينگ داروها
      قابلیت نمایش رمز عبور به-صورت متنی  
به عنوان مثال یک کاربر معمولی مجاز به تغییر برخی از اطلاعات پرونده شخصی خودش باشد.در سطح بالاتر مدیر سیستم به پرونده های همه کاربران دسترسی خواهد داشت.     اجازه به کاربرهاي مجاز، جهت به روز رساني پرونده اطلاعات شخصی  
کاربران متفاوت سطوح دسترسی متفاوت خواهند داشت. مثلا فقط پرستار اجازه ویرایش کردن اطلاعات پرونده الکترونیک پرستاری را خواهد داشت و این قابلیت برای کاربر بخش مدارک پزشکی غیر فعال است.       امکان تعريف نقشهاي کارکردي و ارتباط با سطوح دسترسي[18]
با توجه به اهمیت زمان در عملیات انجام شده توسط کاربران(به-خصوص در مسائل حقوقی) هماهنگ بودن ساعت کلیه سیستم ها امری ضروری است.       امکان هماهنگ كردن ساعت های کلیه سیستم های پردازش اطلاعات با استفاده از یک مبدا زمانی مورد توافق جهت گزارشگیری از عملیات کاربران
این عملیات می تواند با استفاده از نام کاربری افراد و یا آدرس IP پایانه های مختلف صورت پذیرد- به عنوان مثال گزارش گیری از ورود و خروج کابر مجاز به/از زیرسیستم پرونده الکترونیک پزشکی، و یا اعمال هر گونه تغییر در داده های مربوط به یک بیمار خاص.       امکان گزارش گيري از عملياتي که توسط کاربران در تاريخ و ساعات مشخص انجام مي شود
        قابلیت ارائه برنامه نگهداری و بایگانی اطلاعات به صورت الکترونیکی در فواصل زمانی مشخص
در فرم های مختلف و ثبت اطلاعات پزشکی امضای پزشک و سایر ارائه دهندگان مراقبت از اهمیت بالایی برخوردار بود و می تواند مرجع رسیدگی به خطاهای پزشکی و دعاوی حقوقی باشد. بنابراین در صورتی که سیستم قابلیت پشتیبانی از امضای الکترونیک را داشته باشد در فرم های الکترونیک نیز مانند فرم دستی علاوه بر مشخصات ارائه دهنده خدمات امضای او را نیز میتوان لحاظ نمود. در حال حاضر این امکان به صورت وب¬سرویس، توسط سازمان ثبت احوال کشور در اختیار متقاضیان قرار می¬گیرد.       قابلیت پشتیبانی از امضا دیجیتال

سرويس ارتباطي[19]

سرويس ارتباطي زير ساختي را براي انتقال اطلاعات بين اجزاي سازماني و اجزاي سرويس دهنده در سطح ارتباطات درون بیمارستانی ايجاد کند تا در اين بستر انتقال اطلاعات با سرعت و امنيت صورت گيرد. اين قسمت در صورتي مفهوم پيدا مي کند که دو جزء دارای دو سيستم اطلاعاتي مجزا باشند و در صورتي که اين دو جزء از يک بانک اطلاعاتي مشترک استفاده کنند ارتباطات اين دو جزء مفهوم کاملي ندارد زيرا که اين دو جزء در اصل يکي مي باشند. هر چند که سرویس های نرم افزاری میتوانند با پروتکل های استانداردی چون SOAP اطلاعات مورد نیاز را بین اجزاء منتقل کنند. انتقال برون بیمارستانی بر پروتکل های انتقال اطلاعات در حوزه بهداشت و درمان تاکید دارد( مانند HL7 و ISO 13606) و همواره عبارتست از ارسال و دریافت پیام درقالب استاندارد. البته در این ارزیابی تولید ساختارهای اطلاعاتی غیر استاندارد مانند دیسکت بیمه نیز میتواند جزء این قابلیت ها محسوب کردد.

 

توضیحات T R زير گروه فرعي زيرگروه اصلي
مانند امکان انتقال دستورات آزمايشات از بخشها به واحد آزمايشگاه و انتقال جواب آزمايشات به پرونده الکترونیکی پزشکی بيمار     قابليت انتقال اطلاعات از جزئي به جزء ديگر ارتباطات درون بيمارستاني
مثلا در حالی که یک پرستار پرونده الکترونیکی بیمار را مشاهده می-نماید، در همان زمان یک پزشک به اطلاعات همان بیمار دسترسی داشته باشد.     توانايي سیستم در اینکه کاربرها بطور همزمان بتوانند يک پرونده را مشاهده نمایند  
به طور مثال مدیر یک بخش اجازه دسترسی به اطلاعات آزمایش¬های بیماران بخش خود را داشته و دسترسی به این اطلاعات عملا برای وی از همان بخش امکان پذیر باشد.     امکان دسترسي به اطلاعات ساير اجزاء از مکانهاي ديگر با توجه به سطح دسترسي  
HIS باید قابلیت نوشتن اطلاعات یک بیمار خاص در پرونده الکترونیک سلامت     قابلیت تبادل اطلاعات با سرویس¬های سپاس(مبتنی براساس استانداردایزو 13606) قابلیت بازخوانی پرونده الکترونیکی بیمار از طریق سرویس¬های سپاس و نمایش آن در سیستم اطلاعات بیمارستانی ارتباطات برون بيمارستاني
      قابلیت ویرایش اطلاعات تبادل شده با سرویس¬های سپاس و ارسال مجدد آن  
بعد از هربار تبادل اطلاعات با سپاس، دو کد تحت عنوان CompositionUIDو PatientUID به سیستم برگردانده می¬شود که باید قابلیت ثبت و نگهداری این کدهای یکتا وجود داشته باشد. استفاده این کدها جهت ویرایش اطلاعات در ارشال¬های بعدی برای بیمار مربوطه می¬باشد.     قابلیت ثبت شناسه¬های سپاس در سیستم برای هر بیمار بعد از تبادل با سرویس¬های سپاس  
      قابلیت ثبت گزارشات موفق و ناموفق در تبادل اطلاعات با سپاس و ثبت علت¬های عدم موفقیت در ارسال  
به عنوان مثال HIS باید بتواند سرویس تعیین هویت اشخاص از سازمان ثبت احوال را فراخوانی کند.     قابلیت سيستم درفراخوانی سرویس هاي تدوين شده ضروري  

سرويس دوراپزشکي[20]

تله مدیسين یا دوراپزشکی به کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور ارائه خدمات پزشکی از راه دور گفته می شود. برای این منظور اطلاعات پزشکی که می تواند مثلا یک تصویر پزشکی (شامل تصویر رادیولوژی و ...) باشد با استفاده از فناوری های اطلاعات و ارتباطات به نقاطی دور ارسال می گردد و تبادلات اطلاعاتی لازم برقرار می گردد تا اقداماتی برای تشخیص، درمان، یا پیشگیری از بیماری انجام گیرد.

 

توضیحات T R زير گروه فرعي زيرگروه اصلي
      امکان ثبت و تغيير دستورات در قسمت¬هاي متفاوت بيمارستان و امکان دسترسي از اين ايستگاه¬ها با توجه به امنيت و سطح دسترسي[21] درون بيمارستاني
باید بتوان از درون سیستم (و نه با استفاده از نرم افزارهای جانبی) و از راه دور با کاربران بخش¬های مختلف بیمارستان جهت به اشتراک گذاشتن اطلاعات، ارتباط صوتی و تصویری برقرار نمود. این ارتباط میتواند به صورت ارتباطات پزشک – پزشک، پزشک – پرستار، بيمار – پزشک باشد     امکان برقراري ارتباط صوتي تصويري از راه دور برون بيمارستاني
بطور مثال درصورتیکه سیستم دارای قابلیت ارسال تصاویر پزشکی بیمار باشد پزشک می¬تواند از مشاوره متخصصین رادیولوژی سایر مراکز درمانی استفاده نماید. (در این خصوص انتقال اطلاعات نباید محدود به اطلاعات متنی باشد.)     امکان انجام مشاوره و ارتباط با پزشکان و متخصصين خارج از بيمارستان (ارتباط صوتي و تصويري)  

سيستم اطلاعات پذيرش[22]

سیستم اطلاعات پذیرش اولین سیستمی می باشد که با مراجعه کننده به مرکز ارائه دهنده خدمت سلامت برخود دارند ومعمولا فرایند ارائه خدمت از پذیرش آغاز می شود در سیستم های اطلاعات بیمارستانی معمولا سیستمی یکپارچه با ترخیص وانتقال بیمار درنظرگرفته می شود(ADT) و حتما بایدبین این سیستم و سیستم های اجزاء سازمانی که در این چارچوب ذکر شده است یکپارچکی وهماهنگی وجود داشته باشد. دراین سند برای سادگی ارزیابی آن، جداگانه مطرح شده است.

 

توضیحات T R زير گروه فرعي زيرگروه اصلي
اطلاعات هويتي شامل نام و نام خانوادگي، نام پدر، شماره شناسنامه، محل تولد، آدرس محل سکونت، تلفن دسترسي، ملیت، جنس، شغل، وضعيت تاهل، مذهب بيمار، زبان و گویش بيمار می-باشد.     اطلاعات هويتي بيمار امکان ثبت اطلاعات دموگرافيک و توانايي اصلاح آن ها
با توجه به یکتا بودن شناسه کد ملی، سیستم باید امکان ثبت کدملی بیماران را داشته و سیستم به نحوی مدیریت گردد که تا قبل از ترخیص، شناسه ملی بیمار در پرونده وی ثبت گردد.     قابلیت ثبت کدملی بیماران  
منظور اينكه سيستم از ثبت ساختاركدملي اشتباه خودداري نماید. در این خصوص دستورالعملی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه شده است که به دانشگاه¬های علوم پزشکی کشور ابلاغ گردیده است.     امکان بررسی خودکار ساختار کد ملی ثبت شده در سیستم  
اطلاعات همراه بيمار مي تواند شامل نام، نام خانوادگي، شماره تلفن دسترسي باشد.     ثبت اطلاعات همراه بیمار  
سيستم بتواند سن بيمار را بر اساس تاريخ تولد بيمار محاسبه و نمايش دهد.     امکان محاسبه سن بر اساس تاريخ تولد  
سازمان¬های بيمه¬گر مي¬تواند شامل اوليه و ثانويه باشد. بيمه هاي اوليه مانند بيمه خدمات درماني و بيمه تامين اجتماعي و بيمه هاي ثانويه مانند بيمه هاي تكميلي(ايران، دانا، و ...) می¬باشند.     ثبت شرکتها و سازمان¬های بيمه گر و کد بیمه  
      قابلیت الصاق عکس بیمار به پرونده  
سيستم امكان ثبت اطلاعا پزشكي كه دستور ارجاع بيمار را صادر كرده است داشته باشد(نام و شماره نظام پزشکی).     پزشک ارجاع دهنده امکان ثبت اطلاعات ارجاع بیمار
سيستم امكان ثبت اطلاعات بيمارستاني كه دستور ارجاع بيمار را صادر كرده است داشته باشد.     قابلیت ثبت اطلاعات ارجاع بيمارستاني  
منظور اينكه سيستم بتواند جهت هر بيمار فقط يك شماره پرونده واحد اختصاص دهد و از توليد شماره جديد در مراجعات مختلف خودداري نماید.       امکان توليد شماره پرونده منحصر به فرد برای بیمار
سیستم باید قابلیت اختصاص یک کد یکتا برای مراجعه بیمار(علاوه بر شماره پرونده که در مراجعات مختلف بیمار به بیمارستان ثابت می¬باشد)       قابلیت اختصاص یک کد یکتا به پرونده بیمار برای هربار مراجعه وی
درصورتيكه بيمار داراي پرونده قبلي مي باشد سيستم بتواند اطلاعات پذیرش پرونده قبلي را بازخواني نموده تا ورود مجدد اطلاعات انجام نگردد. در صورت تغییر اطلاعات، کاربر پذیرش قادر به بروز رسانی می¬باشد.       توانايي بازخواني اطلاعات از پرونده قبلي در صورت وجود
ليست سياه در واحد ترخيص برای بیمارانی که بنا به هر دلیلی از بیمارستان ترخیص شده ولی تسویه مالی ننموده¬اند ایجاد می¬گردد. سیستم پذیرش باید قادر باشد فرد پذیرش شده را در آن لیست جستجو نموده و در صورت وجود به کاربر اعلام نماید.       قابلیت جستجو در لیست سیاه و دادن پیغام هشدار هنگام پذیرش مجدد
زیرسیستم اطلاعات پذيرش باید قابلیت استفاده از برخی از امکانات و قابلیت های موجود در زیرسیستم مدیریت تخت را دارا باشد تا در صورت مراجعه بیمار به پذیرش بیمارستان امکان پذیرش بیمار با بررسی وضعیت تخت¬ها ممکن باشد.       امکان به¬کارگیری قابلیت-های موجود در سیستم مدیریت تخت
نحوه پذيرش بيماران بستري نسبت به پذيرش بيماران سرپايي متفاوت می¬باشد. اطلاعات دریافتی از این بیماران کمتر بوده و تفاوت¬هایی در پرونده پزشکی آنها وجود دارد.       امکان استفاده از طرحي متفاوت براي بيماران بستري نسبت به بيماران سرپايي
بدین معنی که تا قبل از انجام هرگونه اقدام درمانی بخش بر روی بیمار(مانند دادن دارو)، پذیرش بتواند در مواردی که موردنیاز است دستورات خود را اصلاح نماید. به¬طور مثال در مواردی که بیمار به اشتباه در یک بخش پذیرش شده و نیاز است در بخشی دیگر بستری گردد.       امکان اجازه حذف، تغییر و یا اصلاح دستورات پذیرش تا قبل از انجام اولین اقدام بخش
سيستم باید قابليت استفاده از باركد را دارا بوده و بتواند مچ بندشناسايي بيمار را توليد نماید.       امکان استفاده از بارکد شناسایی بر روی کارت شناسایی، پرونده و تولید مچ¬بند شناسایی بیمار و یا استفاده از RFID
زیرسیستم اطلاعات پذيرش باید قابلیت استفاده از برخی از امکانات و قابلیت های موجود در زیرسیستم واژه شناسي را داشته باشد. به¬طور مثال کدتشخیص اولیه که در برگه پذیرش بیمار ثبت می¬گردد با استفاده از سیستم¬های کدگذاری استاندارد مانند ICD10 ثبت گردد.       امکان به¬کارگیری قابلیت-های موجود در سیستم واژه شناسی[23]
سيستم بتواند با استفاده از اطلاعات بستري مادر، نوزادان را بصورت اتوماتيك پذيرش نمايد.       قابلیت پذيرش اتوماتيک نوزادان
درصورتیکه بیمار با عنوان بیمار سرپایی پذیرش شده باشد امکان تبدیل پرونده بیمار به بستری وجود داشته باشد.       امکان ارتباط پرونده¬های سرپایی و بستری به یکدیگر
درصورتيكه مدت قرارداد بيمارستان با هركدام ازبيمه¬هاي طرف قرارداد به پايان اعتبار رسيده باشد و بيمه مورد نظر جهت تمديد قرارداد جديد اقدامي نكرده باشد، سيستم باید بتواند ازپذيرش بيماران داراي بيمه موردنظر بصورت هوشمند خودداري نماید.       نمايش پيغام خاتمه اعتبار بيمه بصورت هوشمند
سيستم قابليت ثبت تاريخ و زمان پذيرش بيمار را بصورت اتوماتيك و غير اتوماتيك داشته باشد .       امکان ثبت تاريخ و زمان پذیرش
.سيستم قابليت جستجوي شماره پرونده بيمار را از طريق بيش از يك مفهوم از اطلاعات دموگرافيك مانند کدملی و شماره گذرنامه و شماره گواهی¬نامه را داشته باشد.       امکان ارائه بيش از يک مفهوم براي تشخيص هويت بيمار
پذيرش كليه واحدهاي پاراكلينيكي مانند رادیولوژی و سونوگرافی توسط سيستم امكان پذير باشد.       قابلیت پذيرش کليه واحدهاي پاراکلينيکي توسط سیستم
سیستم باید قابلیت ثبت اجاره نامه های مختلف در سیستم را به نحوی پشتیبانی نماید. بطور مثال ثبت اسکن اجاره عمل، فرم اورژانس یا کروکی پلیس در موارد تصادفی.       امکان ثبت اجازه نامه ها و ذخيره اجازه عمل، قطع عضو و غیره
        قابلیت درج تقویم تعطیلی در نوبت¬دهی و پذیرش

سيستم اطلاعات بيماران سرپايي[24]

بسیاری از بیمارستانها سیستم جداگانه ای برای درمانگاه های سرپایی دارند که نیاز است بین اینگونه سیستم ها و سیستم اطلاعات بیمارستانی تبادل اطلاعات مناسبی صورت گیرد. بعضی از بیمارستانها نیز به صورت یکپارچه قسمت درمانگاه¬های سرپایی را در سیستم اطلاعات بیمارستانی مدیریت می¬کنند.

 

توضیحات T R زير گروه فرعي زيرگروه اصلي
زیرسیستم اطلاعات بيماران سرپايي باید قابلیت استفاده از برخی از امکانات و قابلیت های موجود در زیرسیستم اطلاعات پرسنلي و زمانبندي جهت مديريت برنامه کاري پزشکان و پرستاران را داشته باشد.       امکان پشتيباني از سيستم اطلاعات پرسنلي و زمان بندي
بدین معنی که سیستم امکان صدور نوبت برای بیماران را داشته و در صورت نیاز به لغو یا هر گونه تغییری سیستم قابلیت اعمال تغییرات در نوبت دهی را داشته باشد.       امکان نوبت دهي سرپايي و قابلیت ویرایش آنها
درصورتيكه بيمار داراي پرونده قبلي باشد سيستم بتواند اطلاعات پرونده قبلي را بازخواني نموده و نمایش دهد.       قابلیت مشاهده پرونده قبلي[25]
        قابلیت ثبت معاينات باليني سرپايي[26]
        امکان ثبت درمانهاي سرپايي
سيستم قابليت فيلتر کردن نام پزشكان با توجه به درمانگاه تخصصي انتخاب شده در هنگام پذيرش را داشته باشد.       امکان فيلتر کردن نام پزشكان
سيستم قابليت فيلتر کردن گروه خدماتي با توجه به درمانگاه تخصصي انتخاب شده در هنگام پذيرش را داشته باشد.       امکان فيلتر کردن گروه خدماتي

سيستم اطلاعات داروخانه[28]

این جزء سازمانی مربوط به قسمت داروخانه داخل بیمارستان می شود. هر چند که در بعضی از بیمارستانها دو برنامه کاملا جدا می باشند با این وجود برای کارکرد مناسب نیاز به انتقال اطلاعات بین دو سیستم وجود دارد.

 

توضیحات T R زير گروه فرعي زيرگروه اصلي
اقلام دارویی و مقدار مصرف آنها می¬بایستی بر اساس نسخه دریافتی از بیمار با ذکر مشخصات پزشک معالج، تاریخ نسخه و غیره در سیستم ثبت گردد. سيستم بايد توانايي تجويز مقادير کسري دارو را داشته باشد. (مانند 2/1 قرص).     امکان وارد کردن اقلام دارویی و مقدار مصرف آن امکان ثبت نسخه هاي سرپايي
زیرسیستم داروخانه باید قابلیت استفاده از برخی از امکانات و قابلیت¬های موجود در زیر سیستم تصمیم یاری تشخیصی را داشته باشد. مانند اعلام تداخلات دارویی     امکان به¬کارگیری قابلیت-های موجود در زیرسیستم کمک در تصمیم¬گیری تشخیصی  
      امکان کنترل ارتباط آن با انبار ورود و خروج و میزان مصرف در داروخانه سر پایی و دارویی  
        قابلیت ثبت معاينات باليني سرپايي[26]
برای کنار گذاشتن یک دارو از لیست داروهای فعلی، داروها را با عنوان انجام شده و یا قطع شده علامت گذاری نموده و دلیل کنار گذاشتن دارو نیز ثبت گردد.     تجویز دارو برای بيماران بستري و توانايي کنار گذاشتن يک دارو از ليست داروهاي فعلي و مدون کردن دليل هر عمل امکان ثبت داروهاي مصرفي بخشها
صورتحساب داروهای مصرفی برای بیماران به تفکیک بخش و بیمار قابل بررسی بوده و امکان چاپ ليست داروهاي فعلي وجود داشته باشد.     توانایی محاسبه صورتحساب داروهاي مصرفي به تفکیک بيمار و بخش و محاسبه حق بيمه بيمار  
زیر سیستم داروخانه باید یک کپی از نسخه دارویی بیمار را به پرونده پزشکی وی انتقال دهد.     امکان فرستادن یک کپی از نسخه به پرونده بیمار  
زیر سیستم داروخانه باید از داروهای مصرفی، میزان مصرف، صورتحساب داروهاي مصرفي و غیره به تفكيك بيمار، بخش، پزشك و غیره گزارش ارائه نماید.     امكان اخذ گزارش به تفكيك بيمار، بخش، پزشك و غيره  
زیرسیستم داروخانه باید قابلیت استفاده از برخی از امکانات و قابلیت¬های موجود در زیرسیستم اطلاعات مديريت انبار را داشته باشد.       امکان به¬کارگیری قابلیت-های موجود در زیرسيستم اطلاعات مديريت انبار (انبارگرداني دارويي)
زیرسیستم داروخانه در سیستم اطلاعات بیمارستانی، باید داروهایی که تحت پوشش بیمه¬های مختلف قرار دارد را به همراه میزان فرانشیز آن ثبت نماید.       امکان ثبت دارو های بیمه-ای و اطلاعات مرتبط با آن
در مواقعی که به دلایلی از قبیل شکستن، سوختن و ... دارو از بین می رود، زیرسیستم داروخانه باید بتواند این ضایعات را ثبت کند و به انبارگردانی دارویی گزارش دهد.       امکان ثبت اتلاف و ضایعات دارو و اعلام آن به انبار
داروهای ترکیبی داروهایی هستند که بنا بر دستور پزشک از ترکیب دارو های دیگر ساخته می شوند. زیرسیستم داروخانه باید بتواند حق ساخت این دارو ها و مشخصات ریز داروهای ترکیبی راا ثبت نماید.       قابلیت ثبت داروهای ترکیبی و اعمال حق ساخت
به طور مثال حق فنی در مورد نسخه های زیر ۵۰۰ تومان ۴۰۰ تومان درنظر گرفته شود و یا در شیفت شب با ۱۰درصد افزایش، 440 تومان دریافت می¬گردد. همچنین در محاسبه حق فنی قوانینی وجود دارد که سیستم باید بتواند این دستورالعمل¬ها را ثبت و در نسخه¬های ورودی به داروخانه اعمال نماید. به¬طور مثال برای فروش بدون نسخه ۱۵ درصد قیمت دارو تا حداکثر ۲۰۰ تومان به¬عنوان حق فنی دریافت می¬گردد و یا حق فنی به تجهیزات پزشکی، اقلام بهداشتی و همچنین داروهای گیاهی (مواردی که نیاز به مشاوره و بررسی دکتر داروساز ندارند) تعلق نمی گیرد.       قابلیت محاسبه حق فنی
سیستم باید قابلیت گروه¬بندی داروها را داشته و یکسری از داروها باید بر اساس دستورالعمل¬ها و آیین¬نامه¬های مربوطه، فقط درصورت تجویز متخصصین تحویل گردد.       امکان ثبت داروهای ویژه تجویز متخصصین
سیستم باسد قادر باشد درصورت جستجوی یک بیمار با مشخصات خاص، کل داروهای ارائه شده به وی را برای مدت زمان مشخص ارائه نماید. به طور مثال ارائه تاریخچه دارویی بیمار برای یک¬سال .       قابلیت تهيه تاريخچه کامل دارويي بيمار
این گزارشات می توانند بر اساس مواردی مانند: موجودي دارو، سفارشات دارو، رسيدهاي دارو، داروهاي وارد شده، مصرف بر اساس دارو، حداقل موجودي دارو، نقطه سفارش دارو، مصرف وسايل، حواله هاي صادره ورود و خروج دارو، كاركرد داروها، خلاصه كاردكس داروها و غیره تنظیم شوند.       امكان ارائه گزارش بصورت انتخابي
زیرسیستم داروخانه باید امکان ثبت حداکثر میزان تجویز دارو(معمولا برای داروهای خاص) را داشته و در هنگام ثبت درخواست دارو کنترل نمابد که داروهای تجویزی بیش از حد مجاز نباشد.       امكان تعريف ميزان مجاز تجويز هر دارو در جدول پايه و اعلام هشدار الكترونيك در صورت درخواست خارج از محدوده مجاز
باید به نحوی تمام حالتهای تداخلات و هشدارها با قابلیت ارائه پیامهای سیستمی در نرم¬افزار لحاظ شود تا در هنگام بروز تداخلات دارویی هشدار لازم به کاربر ارائه گردد.       امكان تعريف تداخلات دارويي، موارد هشدار و منع مصرف و عوارض هر دارو در جدول پايه و اعلام هشدار هاي لازم هنگام درخواست
تفاوت تعرفه در مواردي كه قيمت فروش داروها از تعهد سازمان و يا سازمان هاي بيمه گير بالاتر باشد ثبت می گردد.       امكان ثبت تفاوت تعرفه
طلاعات خريد دارو شامل مواردی مانند قیمت خرید دارو، فاکتورهای خرید و غیره می باشد که زیرسیستم داروخانه باید اطلاعات خرید دارو را نگهداری و به روز رسانی نماید و در صورت نیاز به کاربران نمایش دهد.       امکان نگهداری و نمایش اطلاعات خريد دارو و به روز رسانی آنها
در مواقعی که میزان داروهای موجود به حد سفارش میرسد یا داروهای خاصی موردنیاز است زیرسیستم داروخانه باید قابلیت ارائه پیشنهاد خرید دارو را داشته باشد.       قابلیت ارائه پیشنهاد خرید دارو به طور خودکار با رسیدن به حد سفارش یا بر اساس نیاز

سيستم اطلاعات آزمايشگاه[29]

آزمایشگاه جزء سازمانی است که امکان پذیرش آزمایش و انجام آزمایش را فراهم میآورد. هرچند که آزمایشگاه داخل بیمارستان می¬تواند پذیرش سرپایی نیز داشته باشد ولی درخصوص پذیرش های بیماران بستری باید این یکپارچکی وجود داشته باشد که جواب آزمایشات به پرونده الکترونیکی بیماران منتقل شود و هزینه آنها در زمان ترخیص محاسبه گردد.

 

توضیحات T R زير گروه فرعي زيرگروه اصلي
زیرسیستم آزمایشگاه باید قابلیت دریافت درخواست آزمایش از بخشهای مختلف بیمارستان را داشته و به واحد مربوطه در آزمایشگاه انتقال دهد.       امکان انتقال دستورات آزمايشات از بخشها به واحد آزمايشگاه
        امکان پذيرش آزمايشات سرپايي
        امکان به¬کارگیری قابلیت¬های موجود در سیستم ارتباطی اطلاعات درون بیمارستانی
آزمایش¬های بیماران اورژانسی باید در اولویت قرار گیرد. بدین¬منظور باید تمهیدی در سیستم اندیشیده شود که اولویت آزمایش ها را متمایز نماید. مثلا در برخی سیستم¬ها اولویت آزمایشات با شماره و یا رنگ مشخص می¬گردد.       قابلیت مشخص کردن بیمار اورژانسی و اولویت دادن به آزمایش های او
        امکان تعریف گروه¬های خاص در آزمایشگاه و تخصیص اتوماتیک آزمایش¬های درخواستی به آنها
وضعيت انجام آزمایشات شامل درخواست انجام شدن- در حال انجام و انجام شده می¬باشد. مرحله و وضعیت آزمایش درحال انجام باید به نحوی در سیستم نمایش داده شده و از سمت مرجع درخواست کننده قابل پیگیری باشد.       امکان ثبت و اعلام وضعيت انجام آزمایشات
بدین معنی که از در کدگذاری مفاهیم آزمایشات، از کدهای استاندارد حوزه آزمایشگاه مانند LOINC استفاده نماید.       امکان به¬کارگیری قابلیت¬های موجود در سرويس واژه¬شناسي استاندارد
        امکان تعريف تست هاي گوناگون در سيستم
در آزمایشات مختلف باید محدوده نرمال و محدوده هشدار برای تست های کمی مانند گلوکز خون تعریف شده باشد و درصورتی که نتیجه آزمایش خارج از محدوده نرمال باشد زیرسیستم آزمایشگاه هشدار دهد.       امکان تعريف محدوده نرمال و محدوده هشدار تستهاي کمي و امکان اعلام هشدار در موارد خارج از محدوده نرمال
مانند درخواست آزمایش مجدد توسط پزشک آزمایشگاه       امکان هشداردهی سیستم قبل از ارائه نتیجه آزمایش در مواقعی که آزمایش های اضافی مورد نیاز است.
        امکان درج Note و Comment به فارسی و لاتین ذیل هر تست، بخش یا فرم جوابدهی
        امکان استفاده از متن های آماده و نیم آماده و آزاد به فارسی و لاتین در گزارش¬های پاتولوژی
        امکان صدور برچسب نمونه گیری به صورت خودکار
زیرسیستم آزمایشگاه باید امکان ثبت مشخصات پزشک درخواست کننده آزمایش را داشته باشد.       امکان ثبت مشخصات پزشک درخواست کننده
        قابلیت ثبت تاريخ و زمان انجام تست و صدور فرم رسید بیمار جهت تعیین زمان پاسخ دهی
زیرسیستم آزمایشگاه باید هزینه آزمايشات و ملاحظات بيمه¬اي را به صورت کد تعریف نماید.       امکان تعريف هزينه انجام آزمايشات و ملاحظات بيمه¬اي
زیرسیستم آزمایشگاه باید قابلیت استفاده از برخی از امکانات و قابلیت های موجود در زیرسیستم اطلاعات مديريت انبار را داشته باشد.       امکان به¬ کارگیری قابلیت¬های موجود در سيستم اطلاعات مديريت انبار (انبارداري تجهيزات آزمايشگاه و وسايل و مواد مصرفي)
زیرسیستم آزمایشگاه باید قابلیت تهیه گزارش در دوره¬های زمانی مشخص، از آزمايشات انجام شده بيمار و آزمايشات انجام شده بخش را داشته باشد.       امکان گزارش گيري از آزمايشات انجام شده بيمار و آزمايشات انجام شده بخش در دوره زماني مشخص
زیرسیستم آزمایشگاه باید توانایی ارائه گزارش با فرمت موردنظر بیمه¬گرها را داشته باشد و گزارشات را بر اساس نوع اطلاعاتی که سازمان های بیمه گر درخواست می کنند تنظیم کند.       امکان استخراج گزارش با فرمت و نوع اطلاعات مورد نظر بیمه¬گرها
سیستم باید قادر به انجام تحلیل آماری اطلاعات مورد درخواست کاربر، اعم از نتایج بیماران و محلول¬های شاهد و کنترل بوده و توانایی رسم منحنی¬های مربوطه را دارا باشد.       امکان استخراج اطلاعات و آنالیز آماری و رسم منحنی¬های کنترل کیفی در آزمایشگاه
زیرسیستم آزمایشگاه باید بتواند نتایج آزمایش های غیرکمی مانند رنگ ادرار و میزان پروتئین ادرار را به صورت متنی نمایش دهد.       نمایش نتايج آزمايشهای قبلی و آزمايشهاي جديد غير عددي به صورت داده هاي متني
به منظور حذف خطاهای ناشی از ثبت دستی اطلاعات باید امکان تبادل داده بین دستگاه¬های اندازه¬گیری آزمایشگاهی با پایگاه داده جوابدهی ممکن باشد.       امکان اتصال به دستگاهها وتجهیزات آزمایشگاهی و درج خودکار جواب آزمایش در پرونده پزشکی بیمار
        قابلیت ثبت شرح ماکروسکوپی[30] و میکروسکوپی در آزمایشات پاتولوژی
        قابلیت ثبت نوع نمونه دریافت شده برای انجام آزمایش
منظور تشخیص نهایی است که توسط پاتولوژیست تکمیل می¬شود و شامل جزئیاتی چون محل برداشت نمونه (توپوگرافی) و مورفولوژی می¬باشد.       قابلیت ثبت تشخیص نهایی پاتولوژیست در آزمایشات مربوطه
با توجه به اینکه در روزهای تعطیلی امکان ارائه جواب آزمایش وجود ندارد و زیرسیستم آزمایشگاه باید تقویم تعطیلی را در جوابدهی لحاظ نماید.       قابلیت درج تقویم تعطیلی در جوابدهی

سيستم اطلاعات راديولوژي[31]

راديولوژي تشخيصي و درماني نوين از مفاهيم انفورماتيک جدايي ناپذير است. بسياري از روشهاي تصويربرداري جديد ديجيتال هستند و ديگر روشها از جمله راديوگرافي ساده و سونوگرافي به صورت روزافزوني ديجيتالي مي شوند.در این راستا در این بخش موارد مهمی همچون ثبت این تصاویر دیجیتال و ثبت درخواست انجام خدمات مرتبط با رادیولوژی و تمامی موارد مرتبط با این سیستم درنظر گرفته شده است. سیستم های PACS در ارتباط مستقیم با این جزء از نرم افزار سیستم اطلاعات بیمارستانی می باشد.

 

توضیحات T R زير گروه فرعي زيرگروه اصلي
        امکان ثبت درخواستهاي
• در خواستهاي بخشها
• درخواستهاي سرپايي
سیستم این امکان را داشته باشد که تصاویر را با فرمت استاندارد DICOM به منظور بالا بردن قابلیت تعامل اجرایی ذخیره، بازیابی و منتقل نماید.       امکان ذخيزه سازي تصاوير به صورت ديجيتال و امکان اتصال به دستگاه¬های رادیولوژی (مبتنی بر پروتکل استاندارد DICOM)
        امکان ثبت گزارشات راديولوژي
به طور مثال باید امکان ارسال تصویر پزشکی بیمار از واحد رادیولوژی به بخش مربوطه جهت تبادل و به اشتراک گذاری اطلاعات وجود داشته باشد.       امکان به¬کارگیری قابلیت¬های موجود در سرويس ارتباطي درون بیمارستانی[32]
سیستم اطلاعات رادیولوژی باید قابلیت استفاده از امکانات انبارداري تجهيزات و وسايل مصرفي راديولوژي در سیتم اطلاعات مدیریت منابع را داشته باشد.       امکان به¬کارگیری قابلیت¬های موجود در سيستم اطلاعات مديريت منابع
        امکان به¬کارگیری قابلیت¬های موجود در سيستم اطلاعات پرسنلي و زمانبندي
خدمات تشخیص تصویری می توانند شامل خدمات رادیولوژی، سونوگرافی، سی تی اسکن و ام. آر. آی برای کاربری نرم¬افزار در واحدهای مختلف تشخیص تصویری پزشکی می¬باشند.       امکان تعریف گروه¬های مختلف خدمات تشخیص تصویری
        امکان درج اقلام مصرفی در ارائه هر سرویس (مانند فیلم، سرنگ، دستکش و. . . )

سيستم اطلاعات اتاق عمل[33]

به خاطر قابلیت های خاص در این محدوده برای مدیریت اتاق عمل جزء سازمانی با این عنوان در نظر گرفته شده است. که در ذیل به موارد مهمی از آنها که باید در یک سیستم اطلاعات بیمارستانی لحاظ شود اشاره شده است.

 

توضیحات T R زير گروه فرعي زيرگروه اصلي
امكان تعريف اتاق هاي عمل و مشخصات مربوطه        
سیستم امکان صدور نوبت عمل برای بیماران را داشته باشد و در صورت نیاز به لغو یا هر گونه تغییری سیستم قابلیت اعمال تغییرات در نوبت دهی را داشته باشد       امکان نوبت دهي اتاقهاي عمل و قابلیت ویرایش آنها
تعداد اتاق های عمل در بیمارستان محدود است. سیستم باید برنامه عملهای متخصصین را داشته و با توجه به ساعات حضور متخصص و عوامل دیگر زمانبندی اعمال جراحی و اختصاص اتاق عمل را انجام دهد.       امکان برنامه ريزي اتاق هاي عمل براي متخصصين
ثبت شرح عمل باید طبق فرمت و ساختار مشخص شده در فرم-های استاندارد بیمارستانی در سیستم وجود داشته باشد. همچنین امکان گزارش فرم براساس فرمت استاندارد وجود داشته باشد       قابلیت ثبت ساختاریافته شرح عمل
ثبت شرح بیهوشی باید طبق فرمت و ساختار مشخص شده در فرم¬های استاندارد بیمارستانی در سیستم وجود داشته باشد. همچنین امکان گزارش فرم براساس فرمت استاندارد وجود داشته باشد       قابلیت ثبت ساختاریافته شرح بيهوشي
        قابلیت تعریف تخصص ویژه به اتاق های عمل و تخصیص پزشکان متخصص به آنها
        مکانیزه بودن فرآیند محاسبات خدمات جراحی و بیهوشی
سیستم اطلاعات اطاق عمل باید قابلیت استفاده از امکانات موجود در پرونده الکترونیکی پزشکی بیمار را داشته باشد.       امکان به¬کارگیری قابلیت-های موجود در پرونده الکترونیکی پزشکی بیمار[34]
سیستم اطلاعات اطاق عمل باید قابلیت استفاده از امکانات موجود در سيستم اطلاعات مديريت منابع را داشته باشد       امکان به¬کارگیری قابلیت-های موجود در سيستم اطلاعات مديريت منابع
سیستم اطلاعات اطاق عمل باید قابلیت استفاده از امکانات موجود در سيستم اطلاعات پرسنلي و زمان بندي را داشته باشد       امکان به¬کارگیری قابلیت-های موجود در سيستم اطلاعات پرسنلي و زمان بندي

سيستم اطلاعات مدارک پزشکي[35]

تهيه اطلاعات دقيق تعداد خدمات ارائه شده كلينيكي، پاراكلينيكي و بستري به بيماران و تهيه گزارشات آماري بصورت جداول، نمودار¬ها و تحليل نتايج انها بمنظور استفاده مديران و برنامه¬ريزان بيمارستان و سطوح بالاتر مديريتي از جمله موارد مهمی است که در سیستم¬های اطلاعات بیمارستانی در نظر گرفته شده و باید امکانی برای ثبت و پاسخگویی به آنها وجود داشته باشد.

 

توضیحات T R زير گروه فرعي زيرگروه اصلي
سيستم قابليت ادغام سوابق گوناگون بستري يك بيمار و ايجاد پرونده بستري متمركز جهت دسترسي آسانتر و سريعتر به اطلاعات آن را داشته باشد.       قابليت يکي کردن و ادغام سوابق گوناگون بستري يک بيمار
سیستم اطلاعات مدارك پزشكي باید قابلیت استفاده از امکانات موجود در سيستم واژه شناسي را داشته و از کدهای استاندارد حوزه مدارک پزشکی استفاده نماید.       امکان به¬کارگیری قابلیت-های موجود در سیستم واژه شناسی
سیستم اطلاعات مدارك پزشكي باید علاوه بر قابلیت تعامل با سازمانهاي بيمه¬گر، در موارد مورد درخواست امکان ارائه گزارشات مورد نیاز بیمه¬ها را داشته باشد.       قابلیت تعامل با سازمانهاي بيمه گر[36]
قابليت جستجوی وضعیت پرونده¬های تشکیل شده در بیمارستان(مانند ترخیص شده، بستری در بخش و غیره) برای واحدهای مجاز در بیمارستان فراهم باشد.       قابلیت جستجوی وضعیت پرونده های تشکیل شده در بیمارستان
سيستم قابليت گزارشگيري از اطلاعات موجود جهت اهداف تحقیقاتی و مدیریتی را داشته باشد.       امکان گزارشگیری از اطلاعات موجود

سيستم اطلاعات ترخيص[37]

سیستم اطلاعات ترخیص در اصل سیستم یکپارچه ای همراه با سیستم اطلاعات پذیرش می باشد که معمولا با عنوان ([38]ADT) شناخته می شود. در این سند این سیستم به علت قابلیت¬های خاص جدا دیده شده است.

 

توضیحات T R زير گروه فرعي زيرگروه اصلي
بدین معنی که کارتابل لیست بیماران آماده ترخیص برای کاربران واحد ترخیص موجود باشد تا کاربر سیستم کارهای مربوط به ترخیص بیمار معرفی شده به ترخیص را انجام دهد.       امکان مشاهده لیست انتظار بیماران آماده ترخیص ارسال شده از بخشهای بستری
سيستم قابليت ارتباط با سیستم اطلاع رسانی ترخیص جهت نمایش وضعیت بیماران درحال ترخیص، ارسال به صندوق و غیره را داشته باشد.       ارتباط با سیستم اطلاع¬رسانی ترخیص
درصورتيكه بيمار بيش از شش ساعت بستري باشد بعنوان بيمار بستري تلقي مي¬گردد. سيستم بايد قابليت تبديل بيماران تحت نظر بيش از شش ساعت را به بيمار بستري داشته باشد.       تشخیص خودکار بیماران تحت نظر با اقامت بیش از شش ساعت در بیمارستان و تبدیل به بستری
پرونده پس از ترخیص بیمار برای بایگانی و نگهداری به بخش مدارک پزشکی تحویل می¬گردد.       امکان ارسال الکترونیکی پرونده مالی بیمار به سیستم مدارک پزشکی با درج اطلاعات کاربر ارسال کننده و تحویل گیرتده
منظور از رهگيري پرونده فيزيكي بيمار، رهگیری پرونده مالي بیمار بوده که پس از تایید ترخیص بیمار از بخش برای انجام امور مربوطه به واحد ترخیص انتقال می¬یابد. در این خصوص نیاز است با اعلام سیستمی بیمار جهت ترخیص و با قرارگیری وی در لیست بیماران ترخیصی، وضعيت پرونده فیزیکی وی قابل پیگیری باشد.       قلبلیت رهگیری پرونده فیزیکی بیمار در بیمارستان(پرونده مالی)
        امکان بازگرداندن بیمار از حالت ترخیص به بخشهای بستری با سطح دسترسی
نوع ترخيص مي تواند شامل بهبودی کامل، بهبودی نسبی، فوت، انتقالی و ... باشد.       امكان ثبت و نمايش نوع ترخيص بیمار
        قابلیت ثبت و بازیابی فرم گواهی فوت و خودکشی برای بیماران فوتی
سيستم قابليت تنظيم صورتحساب را پس از اعلام ترخيص بيمار توسط پزشك داشته باشد.       امکان آماده ساختن صورت حساب
درصورتیکه بیمار داراي چند بیمه درمانی باشد( به¬طور مثال هم بيمه خدمات درماني و هم بيمه تكميلي) و بيمارستان با هر دو اين بيمه¬ها قرارداد داشته باشد، سيستم قابليت محاسبه صورتحساب را با توجه به تعهدهاي خود نسبت به بيمه هاي مذكور داشته باشد.       امكان محاسبه خودكار صورتحساب جهت بيماراني كه از چند بيمه( اصلي و تكميلي) بطور همزمان استفاده مي نمايند.
منظور از امكان انتقال صورتحساب مثلا انتقال صورتحساب دهنده و گيرنده كليه می¬باشد.       امکان انتقال صورتحساب یک بیمار بر بیمار دیگر در صورت داشتن دسترسی
منظور اينكه پس از اعلام ترخيص بيمار از بخش سيستم امكان ثبت خدمت جديد را نداشته باشد.       امكان دریافت اعلام ترخيص از بخش و امكان بسته شدن حساب ها در كليه واحدهاي ارائه خدمت
پس از اتمام فرايند ترخيص و تنظيم صورتحساب، سيستم قابليت انتقال نام بيمار را به ليست انتظار صندوق بصورت خودكار داشته باشد.       درج خودکار نام بیمار در لیست انتظار صندوق
        قابلیت محاسبه مطالبات بیمه¬ای و تشکیل گزارشات و مستنداتی که برای گرفتن مطالبات نیاز است
منظور از كسورات، خدماتي است كه بيمه نسبت به آن خدمات تعهدي ندارد و بعنوان خارج از تعهد بيمه تلقي می¬گردد.       امکان ثبت کسورات اعمال شده از سازمانهای بیمه گر بر روی صورتحساب بیماران و پزشکان
خدمات بدون پاسخ مي¬تواند شامل آزمايش¬هاي بدون پاسخ، موارد راديولوژي بدون پاسخ و موارد مشابه باشد.       قابلیت دادن پیغام برای خدمات بدون پاسخ در هنگام ترخیص
منظور امکان ثبت خدماتي كه به اشتباه ثبت نشده و يا حذف موارد به اشتباه ثبت شده می¬باشد.       امکان ثبت و اضافه کردن خدمات
منظور اينكه سيستم قابليت صدور معرفي نامه بيمه بيمار جهت ارائه به بيمه هاي تكميلي را داشته باشد.       امكان صدور معرفي نامه بيمه بيمار
منظور از برگه خروج برگه اي است كه نشان مي دهد بيمار صورتحساب درمان خود را تصويه كرده و مي تواند مركز درماني را ترك نمايد.       امکان صدور برگه خروج بیمار

سيستم اطلاعات حسابداری درمان

سیستم اطلاعات حسابداری در اصل سیستم یکپارچه ای همراه با سیستم اطلاعات ترخیص می باشد که معمولا با عنوان حسابداری – درمان شناخته می شود. در این سند این سیستم به علت قابلیتهای خاص جدا دیده شده است.

 

توضیحات T R زير گروه فرعي زيرگروه اصلي
      قابلیت تعریف صندوق ها و صندوق داران عمليات صندوق - چک - دريافت – پرداخت
      قابلیت دریافت و پرداخت در تمامی صندوق ها  
بدین¬ معنی که همراه با اطلاعات دریافت و پرداخت، نحوه پرداخت یا دریافت پول نیز ثبت گردد. برای مثال نقدی، چک بانکی، به صورت ترکیبی (مانند مثال نقدی به همراه چک بانکی) و یا از طریق شبکه شتاب و متناسب با ثبت نحوه تبادل هزینه، اطلاعات مربوطه ثبت گردد(مثلا در صورت دریافت پول از طریق شبکه شتاب شماره تراکنش ثبت گردد یا در صورت دریافت چک تاریخ و شماره چک)     قابلیت انتخاب نحوه دریافت وجه و ثبت اطلاعات آن  
      قابلیت اتصال به دستگاه های POS جهت دریافت نقدی  
در مواردی که به هر دلیلی بیمار صورت حساب خود را پرداخت ننماید و از بیمارستان زمان گرفته و یا قسط بندی انجام گردد، باید سیستم قادر باشد چنین جریان کاری را پشتیبانی نموده و اطلاعات مربوطه را ثبت نماید.     امکان ثبت صورت حسابهايی که با تاخير پرداخت مي شوند  
در صورت رسیدن زمان سررسید و دریافت پول از بیمار سیستم به کاربر اطلاع دهد تا اقدامات لازم انجام گردد. به¬طور مثال میتوان کارتابلی در نظر گرفت تا لیستی از سررسیدها را براساس تاریخ در آن مشاهده نمود     قابليت اعلام سررسيدهاي بيماران به طورخودكار  
در مواقعی که به هر دلیلی مثلا عدم حضور پزشک، مراقبت از بیمار لغو گردد بیمارستان باید اطلاعات استرداد وجه را ثبت نماید تا در هنگام محاسبه موجودی ها محاسبات دقیق ثبت گردد.     قابلیت استرداد وجه به بیماران در صورت لزوم  
منظور از قوانین خاص مواردی چون وضعیت حق فنی داروخانه، شرایط تمام وقت جغرافیایی و غیره می باشند.       امکان تعريف انواع قرارداد-هاي بيمه اي و تعرفه هاي بيمه و قوانین خاص آنها
        تعریف درصد فرانشیز بیماران سرپایی و بستری برای بیمه های پایه
        محاسبه اتوماتيک حق بيمه گر اول و بيمه مکمل و سهم پرداختي بيمار
سازمان های بیمه گر برای گزارشاتی که از موسسات دریافت می نمایند فرمت خاص خود را داشته که این فرمتها را به موسسات اعلام نموده و تنها گزارشات در قالب این فرمتها برای آنها قابل قبول است بنابراین سیستم باید قادر باشد از این فرمتها پیروی نموده و گزارشات خاص سازمانهای بیمه گر را در قالب این فرمتها تولید نماید.       امکان ارائه گزارشات خدمات ارائه شده به بیماران برای ارائه به سازمانهای بیمه¬گر در قالبهای درخواستی
وضعیت صورتحسابهایی که به سازمانهای بیمه¬گر ارسال می¬شوند باید در سیستم قابل ردیابی بوده و در صورت پیگیری قابل پاسخگویی باشد. این وضعیت¬ها می توانند در حال رسیدگی، آماده ارسال، ارسال شده، وصول شده و غیره باشند.       مشخص نمودن وضعیت ارسال صورتحساب به سازمانهای بیمه گر به تفکیک بیمه
        امکان درج کسورات سازمانهای بیمه¬گر در پرونده بیمار
        امکان ثبت هزینه خدمات مشاوره مددکاری
در وضعیت¬های خاص ممکن است از بیماری تعرفه ای دریافت نگردد برای مثال بیمار بستری شخص خاصی از پرسنل بیمارستان یا معرفی شده از واحد ممدکاری باشد. در چنین مواردی سیستم باید قادر باشد مراحل بستری چنین بیماری را انجام دهد ودر ادامه از ثبت اطلاعات مربوط به بیمار، به دلیل عدم پرداخت هزینه جلوگیری نگردد.       امکان تعريف تعرفه هاي رايگان در وضعيت هاي خاص
بدین معنی که سیستم قادر باشد در صورتی که مدیر یا مسئول یا پزشکی تشخیص دهد به بیماری باید تخفیف داده شود و درصدی از تعرفه از بیمار گرفته نشود، جزئیات این مورد در سیستم ثبت گردد و همچنین مشخصات تخیف دهنده ثبت گردد تا درصورت نیاز پیگیری گردد       قابليت ثبت تخفيف در مواقع خاص و ثبت مرجع تخفیف
سیستم باید قادر به تهیه لیست سیاه از کاربرانی که به اصطلاح خوش حساب نیستند باشد و لیست مذکور در اختیار پذیرش قرار گیرد تا در صورت مراجعه مجدد بیمار و وجود مشخصات او در لیست سیاه مطابق قوانین مربوطه رفتار گردد.       امکان ثبت بيماراني که تسويه حساب کامل انجام ندادند (و قرار گرفتن در لیست سیاه)
سیستم باید قادر باشد زمانیکه بیمار وجه فرانشیز بستری را نتواند بدهد (با دستور مدیریت)، اطلاعات سند تضمینی گرفته شده از بیمار را ثبت نماید.       امکان ثبت اطلاعات سند تضمین گرفته شده از بیمار
        امکان ایجاد گزارشات درآمد ایجاد شده توسط واحدهای ارائه دهنده خدمات به تفکیک سهم بیمه، بیمار و تخفیفات
        امکان ارائه گزارش درآمد بیمارستان به تفکیک پزشک معالج و بستری کننده بیماران
        امکان ارتباط با سیستم کارانه پزشکان و اعمال کسورات بر کارکرد پزشک یا واحد مربوطه
امکان گزارش گیری از میزان کسورات به تفکیک هر بخش و با پارامترها و فیلترهای زمانی وجود داشته باشد تا براساس آن مدیران بتوانند از عملکرد و هزینه¬های هر بخش مطلع بوده و در مواقع لزوم مبادرت به تصمیم گیری و چاره اندیشی نمایند.       امکان ارائه گزارش در میزان کسورات بر اساس هر بخش-های بیمارستان جهت بررسی و تصمیم گیریهای مدیریتی
سیستم باید گزارشاتی جهت آنالیز داده ها به تفکیک واحدها و پارامترهای زمانی مختلف ارائه دهد تا بتوان عملکرد و کیفیت کارها را بررسی نموده و با یک روند مقایسه ای به کاهش یا رشد کیفیت پی¬برد تا در صورت نیاز چاره جویی و تحلیل های مدیریتی انجام گردد.       قابلیت مقایسه عملکرد واحدهای بیمارستان و روند مقایسه¬ای کاهش یا رشد آنها در بازه زمانی مشخص
تعرفه خدمات شیفت های گوناگون بیمارستان با هم متفاوتند سیستم باید در محاسبه حقوق و دستمزد پزشکان با توجه به شیفت های کاری و تعرفه هر شیفت محاسبات را انجام دهد.       امکان تعریف مجزای سهم پزشکان در ارائه خدمات در شیفت های صبح و عصر
        امکان اعمال سهم پرسنل، سهم بیمارستان، کسورات قاتونی، مبلغ کارانه و سایر موارد در محاسبه کارکرد پزشکان
سیستم حسابداری باید در هنگام محاسبه حقوق و دستمزد بتواند اطلاعات پرسنل و ساعات حضور و غیاب آنها را از طریق زیر سیستم پرسنلی و زمانبندی در دسترس داشته با شد و از اطلاعات و قابلیت های آنها استفاده نماید       محاسبه حقوق و دستمزد بر اساس اطلاعات پرسنلی، حضور و غياب و برنامه هاي شيفت کارکنان
سیستم حسابداری باید از اطلاعات و امکانات و قابلیت های موجود در زیر سیستمهای پذیرش و ترخیص استفاده نماید تا بتواند از اطلاعات بیماران مجموعه کارهایی را که هر یک از کارکنان روی بیماران انجام داده اند(به تفکیک کارکنان) استخراج و گزارش گیری نماید تا سهم پرداختی به هر یک از عوامل و بازدهی کار آنها قابل پیگیری باشد.       قابلیت پردازش و استخراج گزارش¬های مربوط به پرداخت کارانه عوامل درمان (ارتباط با اجزاء پذیرش و ترخیص)

مطالب اخیر