مشتریان ما

مشتریان ما

لیست مشتریان شرکت کوثر سلامت سپاهان

ردیف نام مرکز HIS PACS حضور و غیاب پرونده الکترونیک
1 مرکز آموزشی و درمانی الزهرا
2 مرکز آموزشی و درمانی کاشانی    
3 مرکز آموزشی و درمانی کودکان امام حسین      
4 مرکز آموزشی و درمانی فیض      
5 بیمارستان اشرفی خمینی شهر      
6 بیمارستان امیرالمومنین شهرضا    
7 بیمارستان گلدیس    
8 بیمارستان صاحب الزمان شهرضا      
9 بیمارستان حشمتیه نائین      
10 بیمارستان امام حسین گلپایگان      
11 بیمارستان شهدای لنجان      
12 دانشکده دندانپزشکی دانشگاه اصفهان      
13 بیمارستان امین اصفهان      
14 بیمارستان امیرالمومنین اصفهان      
15 بیمارستان شریعتی اصفهان      
15 بیمارستان غرضی اصفهان      

مطالب اخیر

مطالب مرتبط