راهکار‌های کوثر سلامت سپاهان

شرکت سلامت کوثر سپاهان بر اساس تجربه چندساله در توسعه نرم افزار اقدام به طراحی و پیاده سازی خط تولید نرم افزار نموده است.

با توجه به گشتردگی، تنوع و تغییرات زیاد فیلدهای اطلاعاتی سیستم‌های اطلاعات سلامت، به کارگیری تکنولوژی EAV در طراحی Kowsar SPL از موضوعات مهم و کلیدی بوده و معماری این سیستم بر این اساس است.

شرکت سلامت کوثر سپاهان بر اساس تجربه چندساله در توسعه نرم افزار اقدام به طراحی و پیاده سازی خط تولید نرم افزار نموده است.

با توجه به گشتردگی، تنوع و تغییرات زیاد فیلدهای اطلاعاتی سیستم‌های اطلاعات سلامت، به کارگیری تکنولوژی EAV در طراحی Kowsar SPL از موضوعات مهم و کلیدی بوده و معماری این سیستم بر این اساس است.

شرکت سلامت کوثر سپاهان بر اساس تجربه چندساله در توسعه نرم افزار اقدام به طراحی و پیاده سازی خط تولید نرم افزار نموده است.

با توجه به گشتردگی، تنوع و تغییرات زیاد فیلدهای اطلاعاتی سیستم‌های اطلاعات سلامت، به کارگیری تکنولوژی EAV در طراحی Kowsar SPL از موضوعات مهم و کلیدی بوده و معماری این سیستم بر این اساس است.

شرکت سلامت کوثر سپاهان بر اساس تجربه چندساله در توسعه نرم افزار اقدام به طراحی و پیاده سازی خط تولید نرم افزار نموده است.

با توجه به گشتردگی، تنوع و تغییرات زیاد فیلدهای اطلاعاتی سیستم‌های اطلاعات سلامت، به کارگیری تکنولوژی EAV در طراحی Kowsar SPL از موضوعات مهم و کلیدی بوده و معماری این سیستم بر این اساس است.